Ledelsesutvalg (revisjonsutvalg)

Ledelsesutvalg (revisjonsutvalg)

Banken har opprettet et styreutvalg, også kalt revisjonsutvalg. Deres jobb er å heve effektiviteten og kvaliteten på styrets arbeid. Dette gjøres ved å kvalifisere materialet som skal ligge til grunn for vedtak i styret vedrørende regnskaps- og revisjonssaker.

Revisjonsutvalgets oppgaver inkluderer bl.a.:
• Å informere styret om resultatet av den lovpålagte revisjonen, herunder avleggelse av regnskapet.
• Å overvåke den økonomiske rapporteringsprosessen og komme med anbefalinger eller forslag for å sikre integritet.
• Å overvåke om Bankens internkontrollsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til finansiell rapportering.
• Å overvåke lovpålagt revisjon av årsregnskap mv.
• Å kontrollere og overvåke revisors uavhengighet.
• Å være ansvarlig for prosedyren for valg og innstilling av revisor til valg.

 

I tillegg skal utvalget i sitt første år arbeide med etablering av årshjul, gjennomgå eksternrevisjonens revisjonsstrategi og avtalebrev.

 

Medlemmer av revisjonsutvalget

 

Ole Michael Friis - Leder av revisjonsutvalget (utdannet revisor og uavhengig styremedlem)
Peter Schak Larsen - medlem (utdannet regnskapsfører og uavhengig styremedlem)
Jørn Tolstrup Rohde - medlem (styreleder)

 

Les mer om medlemmene i revisjonsutvalget