Ledelsesordning

Ledelsesordning

Banken har følgende ledelsesordning på bakgrunn av Lov om finansielle virksomheter § 80 c, stk. 2:


Bankens ledelse består av styret og ledelsen.


Banken er organisert i forskjellige avdelinger som har en sjef. I enkelte større avdelinger finnes det en eller flere teamledere som i utgangspunktet rapporterer til en av avdelingssjefene.

 

• Banken har interne prosedyrer for relevante områder, hvor det fastsettes hvordan Banken gjennomfører og fører tilsyn med ledelsen. De interne prosedyrene består av retningslinjer som vedtas på styrenivå og fastsetter instrukser for ledelsen, samt forretningsprosedyrer som vedtas av ledelsen og fastsetter instrukser for ansatte.
• Bankens compliance funksjon foretar løpende kontroller og tilsyn med at Bankens interne prosedyrer følges.
• Ledelsesnivåer og compliance funksjonen har nødvendig funksjonsskille, herunder oppgaveskille i organisasjonen. Bankens risiko- og compliance ansvarlige er organisert som egne uavhengige funksjoner, som rapporterer direkte til både ledelsen og styret.
• Bankens styre har vedtatt en policy for interessekonflikter som inneholder Bankens prosedyrer for forebygging av interessekonflikter.
• Bankens styre har vedtatt en policy for risikostyring.
• Ovennevnte sikrer effektiv og forsvarlig ledelse av Banken.